دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی کلاس چهارم
نوشته شده توسط : نگار محبی

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی کلاس چهارم

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی کلاس چهارم

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان

متن سوالات  در ادامه مطلب

به نام خدا

 

 سوالات ریاضی پایه چهارم دبستان سعدی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

۹۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

 

۹۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۹۳-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

۹۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

۹۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

۱۰۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

۱۱۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

۱۲۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

۱۲۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟    

 

منبع   http://amoozeshebtedaee.blogfa.com

 

 

 • نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش. دانلود تعداد دانلود : 44287. نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی دی ماه. دانلود تعداد دانلود : 38318 ...
 • آموزش ابتدایی خانه دوم خانه دانش - نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان ... در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می ...
 • نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه ی چهارم - مرجع نمونه سوالات ...

  moallemi1.mihanblog.com/.../نمونه%20سوالات%20امتحان%20ریاضی%2...
 • طرح درس (68) · اول ابتدایی (20) ... نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس چهارم خرداد ۹۰. بازدید : مرتبه ... طبقه بندی: چهارم ابتدایی، همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، برچسب ها: ...
 • نمونه فعالیتهای یادگیری در تعطیلات نوروز .... برنامه ی درسی کسب شده در آموزش ریاضیات وعلوم پایه ی چهارم وهشتم رانشان می دهد . ... تجربی و از مولفان کتاب های درسی هستند ، با پرهیز از تکرار پرسش های کلیشه ای و حافظه ای طرحی نو در طراحی پرسش هیا امتحانی در انداخته اند. ... دانلود سوالات علوم کلاس چهارم فصل آهن ربا و الکتریسیته.
 • نمونه سوال امتحانی چهارم ابتدایی | کودک سیتی، سرگرمی و ...

  www.koodakcity.com/tag/نمونه-سوال-امتحانی-چهارم-ابتدایی/
 • نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی با موضوع تقسیم را در ادامه ببینید: ۱-... ادامه مطلب ... نمونه سوال امتحانی درس تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم دبستان از درس پنجم تا.
 • ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه چهارم ابتدایی برای شما عزیزان ... سوالات ریاضی موسسه علوم و فنون شماره2 · نمونه سوالات درس 1 فصل چهارم ... امتحان ریاضی .... کار در کلاس شماره 2 و 3 · سوالات ریاضی تستی
 • در این وبلاگ سعی شده است نمونه سوالات امتحانی- تکالیف هفتگی (آدینه)- آزمون های عملکردی - چک ... برچسب‌ها: چندین نمونه سوال از تمام دروس پایه چهارم ابتدایی .... این آزمون یه صفحه ای برای پایه چهارمی ها و از درس زاویه ها ( فصل چهارم ریاضی ) هست که دانش ...
 • دانلود دو نمونه سوال امتحاني از فصل زمين وهمسايه هاي آن(چهارم دبستان). تاريخ : جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ | 3:36 .... تمرین ریاضی پایه چهارم درس 2 ازفصل پنجم ...
 • آزمون های عملکردی پایه چهارم » همگام با آموزش

  hamgam.hamclasy.ir › ابزار ارزشیابی › آزمون ها
 • سوال امتحان ریاضی دی ماه 93 (134); آزمون عملکردی نوبت اول / مطالعات اجتماعی (121); نمونه سوال ... بایگانی موضوعی: آزمون های عملکردی پایه چهارم. مهر ۱۹. نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ... نمونه سوالات ریاضی کلاس چهارم ... نمونه سوالات به تفکیک درس ها :.
 • نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان. cat دسته: پایه ... نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس جغرافیا پایه چهارم دبستان ... وا مگه ۴ رمی هم کمک درسی می خواد. رضا.
 • سوالات امتحانی جدید درس ریاضی چهارم دبستان - دانلود رایگان ...

  funirani.blogsky.com/.../سوالات-امتحانی-جدید-درس-ریاضی-چهارم-دبستان
 • ۲۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان - نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ... دوره ی آموزشی ... نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش. ..... نکته، تست و نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم دبستان ... چهارم ...
 • آموزش ابتـــــــــدایی (چهارم و پنجـــم) - دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی - دانستنی های علمی دانش آموزان - آموزش ابتـــــــــدایی (چهارم و پنجـــم) ... 3- دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ... سوالات جغرافيا درس 5 : صنایع ایران.
 • دانلود نمونه سوالات ابتدایی - امتحان ریاضی ماهانه چهارم ابتدایی - به نظر من کوشش در جهت ... دانلود کتاب های درسی ... ویژه اول مهرماه ( شامل موضوعاتی از کلاس سوم ابتدایی ).
 • دانلود نمونه سوالات پایه چهارم دبستان - دانش آموزان برتر - مدیر وبلاگ ماردین کردی. ... آزمون ریاضی فصل ششم پایه ی چهارم دبستان ، مدرسه دکتر حسابی مهرگان قزوین .... تمامی سوالات اجتماعی پایه ی چهارم از درس اول تا درس یازدهم در پنج نسخه به همراه پاسخ ...
 • پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان - نمونه سوالات ریاضی - نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ، آموزشی و... - پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان.
 • دانلود سوالات ریاضی کلاس چهارم (کل کتاب). دانلود فایل ... نمونه سوال،طرح درس،روش تدریس و چک لیست پایه چهارم. دانلود نمونه ... امتحان تاریخ و مدنی ( نوبت دوم ) ۱۷/۰۲/۹۱.
 • ღ بهار کودکی ღ - سوالات پایه چهارم ابتدایی

  www.3vom50.blogfa.com/tag/سوالات-پایه-چهارم-ابتدایی
 • ارزشیابی جغرافی درس های 10و11و12 ... برچسب‌ها: سوالات پایه چهارم ابتدایی , نمونه سوالات امتحانی؛ریاضی پایه ی سوم ابتدایی , جغرافی پایه چهارم , ریاضی چهارم ...
 • جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات مخصوص چهارم ابتدایی

  vista.ir/.../گنج‌آزمون-ریاضی-جدیدترین-تمرینات-و-نمونه-سوالات-مخصو...
 • پدیدآورندگان : نویسنده: مسلم سربازی موضوع : ریاضیات - كتابهای درسی - راهنمای ... طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس چهارم ابتدایی: شامل سوالات ریاضی طبقه‌بندی شده ... ریاضیات سوم راهنمائی: مشتمل بر نمونه سوالات امتحانی مناطق مختلف تهران، پاسخ ...
 • اول تا ششم ابتدایی - سرباز معلم کاکی - نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم با پاسخ - علمی - آموزشی - کتب درسی جدید - نمونه سوال ... نمونه سوالات درس ریاضی چهارم.
 • دانلود سوالات درس تاریخ و مدنی کلاس چهارم (دیماه). دانلود فایل pdf. دانلود سوالات درس علوم کلاس چهارم از ابتدا تا فصل نور و بازتابش. دانلود سوالات درس ریاضی کلاس ...
 • دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها - ریاضی پایه چهارم - با زمان کمی به عقب برگردیم و به یاد سالی ... نمونه سوال ریاضی چهارم سه درس اول ..... امتحان ریاضی آذر ماه.
 • سوالات امتحانی تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم - آموزش ابتدایی ...

  hakkakyan.blogfa.com/.../6/سوالات-امتحانی-تعلیمات-اجتماعی-کلاس-چهار...
 • نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستان. نمونه سوالات کلاسی و .... براي ديدن پاور پوينت درس جهتهاي اصلي و فرعي در كلاس چهارم از پايين صفحه اسلايد ها را ورق بزنيد. از اين جا به پاور پوينت ها ..... سوالات امتحانی ریاضی کلاس پنجم.
 • دانلود نمونه سؤالات ششم دبستان · دانلود پیک آدینه ریاضی پایه ششم دبستان(فصل 7 درس 1). دانلود پیک آدینه ریاضی پایه ... و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت: 10:45. دسته بندی : نمونه سئوالات دوره ی دبستان، نمونه سئوال چهارم ابتدایی .... نمونه سئوالات امتحانی ...
 • نمونه سوال ریاضی پایه چهارم ابت 93 .94 از مدرسه س سرای دانش ...

  acsanabad.aytablog.com/.../نمونه+سوال+ریاضی+پایه+چهارم+ابت+93+.94...
 • امتحان رياضي 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش نمونه سوال انتخانی درس رياضي-ویژه دی‌ماه نمونه سوال درس رياضي-ویژه ی دی ماه نمونه سو ادامه مطلب ...
 • پــایه‌ ششم ، دبستان شاهــــــــــــــد - بانک سوالات امتحانی ، اسلایدهای آموزشی ، نکات درس‌ها و ... - پــایه‌ ... خانم قاسم دوست (چهارم ب) · خانم شاكري ... دریافت پیک آدینه شماره 27 فصل 7 ریاضی (درس 1) ..... موضوعات مرتبط: نمونه سوالات (258)، ریاضی (146)
 • نمونه سوالات درس دین و زندگی پایه چهارم دبیرستان پیش ...

  pasokhazmoon.ir/.../نمونه-سوالات-درس-دین-و-زندگی-پایه-چهارم-دبیرست...
 • نمونه سوالات درس دین و زندگی پایه چهارم دبیرستان پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک.
 • آزمون علوم فروردین ماه. ارزشیابی فارسی فروردین ماه. ارزشیابی جغرافی درس های 10و11و12. منبع:http:www.3vom50.blogfa.com. موضوعات مرتبط: چهارم ابتدایی ، نمونه ...
 • نمونه سوالات امتحان نهایی درس هندسه ۲ سال سوم ریاضی نمونه سوالات هماهنگ و پاسخنامه امتحانات. ... سال چهارم (پیش دانشگاهی) ... نمونه سوالات هماهنگ و پاسخنامه امتحانات نهایی هندسه ۲ را در ادامه دانلود نمایید. .... ریاضیات و کاربرد های آن · کلاس ریاضی من · ریاضیات: آموزش - گسترش · ریاضیات زیباست · دنیای ریاضیات · دانشکده علوم پایه · زنگ ...
 • سوالات امتحانی درس ریاضی – پایه ی چهارم ابتدایی ( سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ) ... ارسال شده توسط Dabestane Noor در آموزشی, سوالات امتحانی, نمونه سوالات, پایه ها, پایه ی ...
 • کلاس درس خارج از مدرسه - نمونه سوال امتحانی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان - دبستان پسرانه شاهد ازنا کلاس چهارم دانش.
 • نمونه سوال ریاضی پایه چهارم مهرماه۹۳ ... پاسخ به سوالات درسی و آموزشی شما .... تحلیل و پاسخ نامه سوالات تیمز پایه ی چهارم ابتدایی براساس انواع حیطه ها و نقطه معیار ...
 • پــایه‌ ششم ، دبستان شاهــــــــــــــد - نمونه سوالات (258) - بانک سوالات امتحانی ، اسلایدهای آموزشی ، نکات درس‌ها و . ... ریاضی چهارم دبستان (جدید) .... آزمون علوم درس 10 و 11.
 • چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ :: 9:47 :: نويسنده : علی میرزایی ورزنه · کلیه مطالب .... امتحان علوم و اجتماعی (درس اول و دوم) ... تعداد 120 نمونه سوال ریاضی پایه چهارم.
 • ابتدایی ( شش پایه ) - نمونه سوال امتحانی درس ریاضی پنجم دبستان باپاسخنامه - مطالب مفید برای معلمان و دانش آموزان ... برچسب‌ها: نمونه سوال, پنجم, دی ... راهنمای چهارم.
 • نمونه سوالات امتحاني نوبت اول ازراه رسيد. نظرفراموش نشه ... نمونه سوال ریاضی نوبت اول كلاس هفتم همراه با پاسخنامه. نمونه سوال .... سوالات امتحانی درس چهارم · سوال .
 • نمونه سوال های امتحانی نیم سال اول پایه چهارم دبیرستان گزینه دو ... 90, سوال ها و پاسخ تشریحی درس فیزیک ریاضی در امتحان های نیم سال اول. 89, سوال ها و پاسخ ...
 • سوالات امتحانی پایه چهارم ابتدایی | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

  weblog24.com/list/سوالات-امتحانی-پایه-ی-چهارم-ابتدایی.html
 • نتایج جستجوی عبارت سوالات امتحانی پایه ی چهارم ابتدایی از بین کلیه اطلاعات و ... شما براي آمادگي اين امتحان مي توانيد نمونه سوالات امتحان هماهنگي که در کتب ... براي درس رياضي 32 ساعت براي درس مطالعات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي خبر داد افزود ...
 • پاورپوینت درس 4و5 علوم پنجم دانلود پاورپوینت فصل نور دانلود پاورپوینت فصل ... برچسب‌ها: boojari , لینک سوالات امتحانــی اسفند ماه پایه پنجم ابتدایی .... دانش آموزان پايه چهارم براي دريافت نمونه سوالات رياضي به گروه كلاسي خود مراجعه نموده و ...
 • برای دانلود نمونه سوال ریاضی هفتم به ادامه مطالب مراجعه فرمایید . ... اول با جواب ,نمونه سوالات ریاضی هفتم فصل اول تا چهارم ,نمونه سوالات ریاضی هفتم فصل اول تا ... برچسب : نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم ,نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم درس اول ,نمونه ...
 • برچسب‌ها: نمونه سوال کلاس چهارم , نمونه سوال کلاس پنجم , نمونه سوال کلاس ششم , نمونه سوال , نمونه سوال کلاس اول. تاريخ : سه ... نمونه سوال امتحانی درس بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی. PDF ... جدید ترین نمونه سوالات ریاضی ششم در سایت آموزش ریاضی.
 • دبستان شهید اسماعیل داستان چابهار - دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی - اهداف. ... طرح درس.کتاب کار.گام به گام.مجموعه سوالات.مفاهیم و دانستنیها. دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ... 3- دانلود نمونه سوالات ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی ...
 • امتحان ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم کتب جدید - دوره ی آموزشی مدرسین پایه ی چهارم ابتدایی (فقط کتب جدید:ریاضی واجتماعی) طی. ‏ نمونه سوالات ..... امتحان ریاضی ( 8 ...
 • دانلود نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان,دانلود,ریاضی چهارم دبستان,نمونه سوالات,ازمون های پایان سال,چهارم دبستان,چهارم ابتدایی, ... نمونه سوالات امتحانی درس پیام های اسمانی پایه هفتم با پاسخنامه ... موضوعات مرتبط: کلاس چهارم ابتدایی ، ریاضی ، دانلود ،.
 • نمونه سوالات امتحانی

  www.payamdanesh-amol.ir/Game.aspx
 • نمونه سوالات پایه پنجم درس ریاضی. نمونه سوالات پایه پنجم ... نمونه سوالات پایه چهارم درس ریاضی کل کتاب. نمونه سوالات درس ریاضی پایه پنجم. نمونه سوالات درس مدنی ...
 • نمونه سوال امتحان علوم پایه چهارم جمله صحیح یا غلط را با علامت (X) مشخص کنید. -کربن دی اکسید از راه سوراخ ... سوالات پایه ششم ابتدایی + بازی آموزشی ریاضی ششم ...
 • [ نویسنده: حسین حسن زاده-تاريخ:5 اکتبر 2014] ~ ریاضی چهارم ابتدایی .... سوال بنویسیم اول ابتدایی،بنویسیم کلاس اول ابتدایی،نمونه سوال،امتحان بنویسیم ..... توجه: برای انجام این تمرینات احتیاج به کتاب فارسی می باشد و با توجه به درس های یک تا ...
  شما از این صفحه 2 بار بازدید کردید. آخرین بازدید: 1/17/15
 • بنویسیم چهارم دبستان

  webavval.ir/go/2081500.html
 • نمونه سوال درس بخوانیم و بنویسیم چهارم (تا پایان درس 12) ساعت ٢: ... >نمونه سوال ... متن كامل كليه كتابهاي درسي كلاس چهارم دبستان در اينجا قرار داده شده است.براي دانلود . ... سوال امتحان ریاضی دی ماه 93 (125) آزمون عملکردی نوبت اول / مطالعات ... >آزمون های ...
 • نمونه سوالات ریاضی وتعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان با ...

  khublink.ir/t-نمونه%20سوالات%20ریاضی%20وتعلیمات%20اجتماعی%20...
 • نمونه سوالات ریاضی وتعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان با جواب. ... درسي تعليمات اجتماعي – گچ سفيد و رنگي- تخته كلاس و تخته پاك كن- استفاده از ... نمونه سوالات امتحانی تعلیمات اجتماعیحرفه و فن عربی ریاضیانگلیسی،کلاس ... کلاس چهارم من.
 • نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی ( سری جدید ) - آموزش ونمونه سوالات درسی و ... نرم افزاربخوانیم وبنویسیم کلاس دوم دبستان ... بازی های فلش ( درسی چهارم ابتدایی ).
 • نمونه سوال ریاضی کلاس چهارم ابتدایی دی ماه 94 - rss

  hamed1385.rangeband.com/.../نمونه+سوال+ریاضی+کلاس+چهارم+ابتدای...
 • نونه سوال رياضي پنجم ابتدايي ( موضوع مساحت بهمن ماه) نمونه سوال مدنی کلاس پنجم در ارديبهشت ماه نمونه سوالات درس تاریخ امتحان از چند درس رياضي، قرآن، فارسی و علوم
 • ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود فايل هاي pdf نمونه سوالات رياضي ابتدايي ... نمونه سوالات رياضي چهارم ابتدايي ... نمونه سوالات امتحاني درس دوم زبان هفتم همراه با فايل صوتي.
 • تیزهوشان - پیک نوروز

  mohtavasaz.persianblog.ir/post/121/
 • ارائه بهترین انیمیشن های درسی و محتوای هوشمند آموزشی برای مقاطع ابتدایی و ... نکته، تست و نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم دبستان ... چهارم دبستان · پنجم دبستان · ششم دبستان · اول متوسطه1 (هفتم) · سوم راهنمایی. ریاضی پایه ششم دبستان تیزهوشان ...
 • نمونه سوالات چهارم ابتدایی 93 - خودمونی

  www.khodemooni.net › دانلود › جزوه و نمونه سوال
 • ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دنلود نمونه سوال امتحانی مستمر (توصیفی)پایه چهارم ابتدایی .... ریاضی. PDF نمایش نمونه سوال امتحانی درس ریاضی + پاسخ دریافت فایل. علوم. PDF
 • نمونه سوال ازمون تیمز کلاس چهارم - صفحه اصلی

  hyfun.ir/list/نمونه+سوال+ازمون+تیمز+کلاس+چهارم.html
 • نونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی ( موضوع مساحت بهمن ماه) نمونه سوال مدنی کلاس پنجم در اردیبهشت ماه نمونه سوالات درس تاریخ امتحان از چند درس ریاضی، قرآن، فارسی و علوم
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - معرفی وبلاگ جدید سرگروه جدید پایه چهارم ... نظرات (1). نمونه سوال ریاضی نوبت دوم · فایل ... قابل توجه صاحب نظران و دبیران محترم ریاضی پایه چهارم ابتدایی پیش نویس اولیه (غیر فابل استناد) فصل اول-درس اول کتاب ریاضی سال چهارم جهت بهره وری همکاران بر روی سایت قرار گرفته است. .... انواع سوالات امتحانی(۱).
 • نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

  ganjinedanesh.ir/math/riazi.../154-نمونه-سوالات-ریاضی-چهارم-ابتدایی
 • توضیحات: دسته: ریاضی دبستان: منتشر شده در شنبه, 11 بهمن 1393 13:43: بازدید: 318. ریاضی چهارم ابتدایی نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی را ...
 • نمونه سوالات امتحانی تاریخ و مدنی پنجم دبستان نوبت دوم

  sport.bottega--veneta.net/نمونه-سوالات-امتحانی-تاریخ-و-مدنی-پنجم-دبس...
 • نمونه سوالات امتحانی تاریخ و مدنی پنجم دبستان نوبت دوم. ... سوال امتحانی نوبت اول درس. تاریخ و مدنی کلاس پنجم نمونه سوال امتحانی نوبت و مدنی کلاس پنجم دبستان ... ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی ... دانلود نمونه سوالات درس مدنی پایه ی پنجم ابتدایی.
 • درس نامه کامل فصل اول زیست شناسی سال چهارم مبحث پروتئین سازی را در ادامه مطلب ... این فایل شامل خلاصه درس و سوال مربوط به مطالبی چون رسالت سقراط ، طرح توطئه ...
 • نمونه سوالات امتحانی. مدیران و مسئولان. پژوهش ... دکتر علیرضا علی‌پور دبیر ریاضی المپیادها در واحد ادونس: ادونس؛ بهشت روی زمین. o. سومین جشنواره قرآنی بهشت اُنس ...
 • ۸ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی – مبحث تقسیم ... 15- مجموع نمرات یک دانش آموز در 4 درس در کلاس چهارم ابتدایی ، 100 شده است.نمره هر درس او ...
 • نمونه سوالات پایه ی چهارم:

  s4loxblog.com.loxblog.com/cat/5/.../نمونه%20سوالات%20امتحانی%20.ht...
 • نمونه سوالات پایه ی چهارم: - ... نمونه سوال امتحانی درس رياضي + پاسخ. دریافت فایل. تعداد دانلود : 17346. '69' ... سه شنبه 24 دی 1392برچسب:نمونه سوالات چهارم دبستان,.
 • سکوی چهارم

  c4erd.blog.ir/
 • دانلود سوالات علوم کلاس چهارم فصل انرژی. دانلود سوالات ریاضی کلاس چهارم فصل3 ... نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( درس یازدهم سفری به شهر باستانی همدان ).
 • نمونه سوالات کلاس چهارم ابتدایی - خانه

  new-photos.ir/متفرقه/نمونه-سوالات-کلاس-چهارم-ابتدایی/
 • ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - موضوعات مرتبط: مخصوص همکاران گرامی،نمونه سوالات ریاضی، مطالب ... نمونه سوال امتحانی درس تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم دبستان از درس پنجم تا…
 • نمونه سوالات امتحاني -پيش دانشگاهي رياضي-- - سنجش مستمر

  www.sanjeshmostamar.com › نمونه سوالات امتحانی
 • در اين بخش نمونه سوالات امتحاني پيش دانشگاهي رشته رياضي فيزيك قرار گرفته است. ... براي دسترسي ساده تر به نمونه سوالات آنها را به صورت درس به درس مطابق زير ...
 • انجمن دبیران و دانش آموزان برتر, دانلود کتاب های درسی, دانلود جزوات درسی, دانلود نمونه سوالات امتحانی, برگزاری کلاس های آمادگی کنکور، المپیاد ها و آزمون های ورودی مدارس ...
 • ۲۷ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - چهارم ابتدایی 94-93(۱) · آموزش جهت ... دانلود نمونه سوالات امتحانی های ریاضی علوم و......... کلاس ... نمونه سواات نوبت اول تمام درس های پایه ششم ورژن جدید.
 • تحقیق در مورد گیاهان دارویی درس علوم کلاس چهارم ابتدایی · تحقیق درس علوم چهارم ... نمونه سوال امتحان ریاضی سوم راهنمایی · نمونه سوال دوم راهنمايي , ریاضی خرداد 91 ...
 • ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - مقطع : دبیرستان; پایه : چهارم; درس : ریاضی پایه; فرمت فایل : pdf ... سوالات امتحان نوبت اول سال 1392 ریاضی پایه چهارم انسانی | آقای مددی. pdf.
 • چهارم ابتدایی: فارسی، علوم، ریاضی (۱، ۲، ۳)، جغرافیا (۱، ۲)، تاریخ و مدنی، هدیه های ... امتحان فیزیک هماهنگ ریاضی پیش دانشگاهی دی ماه ۱۳۸۷ سوالات پاسخنامه ... بانک سوالات درسی ابتدایی اول ابتدایی: فارسی، علوم، ریاضیات، پیک دانش آموزی کلاس دوم ...
 • نمونه سوال ریاضی دبستان | |هفیان

  hefyan.ir › لینک های خروجی
 • ۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - 5 . نمونه سوالات ریاضی – پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان – بلاگفا ..... نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس جغرافیا پایه چهارم دبستان · نمونه سوالات ...
 • دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم ابتدایی - نمونه سوال ...

  www.iqfun.ir/ssearch/619/دانلود-نمونه-سوالات-امتحانی-پایه-ششم-ا/
 • ۵ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - سوال امتحان ریاضی ششم ابتدایی شاهد پسران آمل دی ماه ۹۳٫ دانلود تعداد دانلود : … ... نمونه سؤالات درس دوازدهم سفری به تخت جمشید- مطالعات اجتماعی چهارم ...
 • دانلود مجله نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی نوبت اول

  www.magzsaz.com/.../نمونه-سوالات-ریاضی-کلاس-دوم-ابتدایی-نوبت-اول...
 • دانلود نمونه سوال ریاضی کلاس دوم ...4. سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی جبر احتمال - دی ماه 90 تاریخ : چهارشنبه 20 ... دانلود نمونه سوالات درس ریاضی 1 اول ...27 ... دانلود نمونه سوالات ابتدایی - ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی - به نظر من کوشش در جهت ایجاد ...
 • سوالات آزمون سراسری تیمز پایه چهارم کتاب علوم ریاضی ...

  karanjoman.com/.../سوالات+آزمون+سراسری+تیمز+پایه+چهارم+کتاب+علو...
 • رياضيات انسانی کنکور سراسريکنکور انسانی سال 93 ..... علمی امیدان در 1393 | نمونه حکم کارگزینی آموزش پرورش سال 94 | نمونه سوال تیمز چهارم ابت درس علوم | تم
 • ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحانی خرداد 87. درس: علوم تجربی پایه چهارم دبستان · ریاضی پایه سوم دبستان ... نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول · دانستنی های ...
 • پایه ی هفتم

  payehaftom.persianblog.ir/
 • دانلود نمونه سوال درس ریاضی پایه هفتم. سال 1393. برای دانلود به ... سوالات امتحانی|پایه هفتم| علوم|93. دانلود نمونه ... دانلود نمونه سوال عربی قسمت چهارم 93. با تشکر از ...
 • نمونه سوال امتحانی درس ریاضی ششم ابتدایی(کامل) | نازدونه ...

  www.nazdoone.com/17392/sixth-grade-math-exam-sample-questions-full/
 • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوال امتحانی درس ریاضی پایه ششم به صورت کامل و جدید با ... دانلود نمونه سوال تمام فصل های ریاضی ششم ابتدایی ... فصل چهارم ریاضی ششم.
 • خودآزمایی چهارم - موسسه فرهتگي آموزشي تبار بانكهاي اطلاعاتي

  sb3.tabaar.com/Exams/viewcategory.asp?...312...خودآزمایی%20چهارم...
 • برنامه و سئوالات امتحاني —> خودآزمایی چهارم ... نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم اين مطلب تاکنون 4718 بار مطالعه شده است . 10. نمونه تستهای ریاضی(کلاس چهارم) 3 اين مطلب تاکنون 2637 بار مطالعه شده است . 11. نمونه تستهای ریاضی(کلاس ... نمونه سوال درس علوم چهارم دبستان اين مطلب تاکنون 1324 بار مطالعه شده است . 20. نمونه سوالات ...
 • دانلود رایگان متن کامل کتاب های درسی اول دوم سوم چهارم و پنجم ...

  larsashop1.ir/دانلود-رایگان-متن-کامل-کتاب-های-درسی-او/
 • ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کتاب ریاضی چهارم دبستان نیز ساختار ی شبیه کتاب های ریاضی دوم و سوم دبستان دارد. .... لینک مستقیم : نمونه سوالات درس ریاضی ۱ فصل های ۱و۲و۳ … ... دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ، سوم دبیرستان کاری از دبیرستان نمونه ...
 • توضیحات ونمونه سوال درس سوم ازفصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

  s31099806.ts7.ir/.../توضیحات-ونمونه-سوال-درس-سوم-ازفصل-چهارم-ریا...
 • توضیحات ونمونه سوال درس سوم ازفصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی (خاصیت های ضرب ) … ... موضوعات: پایه سوم ابتدایی، نمونه سوالات امتحانی
 • مطلب دونی - نمونه سوال های امتحانی پایه دوم دبستان هدیه های ...

  lofty.ir/.../نمونه-سوال-های-امتحانی-پایه-دوم-دبستان-هدیه-های-آسمان-بهمن-93...
 • ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ... اقلیت های دینی چهارم. ... نمونه سوال امتحانی درس هدیه‌های آسمان + پاسخ (چهارم دبستان) . .... ریاضی پایه چهارم - دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها.
 • نمونه سوال ریاضی پایه اول دبستان - قهوه داغ

  newcom.ir/نمونه-سوال-رياضي-پايه-اول-دبستان/
 • نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی ( سری جدید ) – آموزش ونمونه سوالات درسی و بازیهای ... سوال امتحان فارسی کلاس سوم دبستان سرای دانش سعادت آباد – دی ماه ۹۳٫ دانلود تعداد ... از فصل اول کتاب جدید التالیف پایه چهارم دبستان شامل ۱۳ سوال استاندارد از …
 • ۵ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - راهنمای معلم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی - صادق جان(وبلاگ علمی وآموزشی مـــعلم درمقطع ... *کلاس درس * عمومی دانلود نمونه سوالات , طرح درس , اسلا.
 • نکته های هر درس به همراه نمونه سوالات به تدریج و همگام با ارائه درس در کلاس ارائه خواهند شد.نمونه ی آزمون به عمل آمده به همراه پاسخ پس از انجام آزمون، قابل دسترس دانش آموزان ...
 • بلاگ ریدر | سوالات رایگان ریاضی کلاس چهارم 94

  blogreader.ir/list/سوالات+رایگان++ریاضی+کلاس+چهارم+94.html
 • دانلود سوالات اجتماعی کلاس چهارم درس 1 تا 6 دانلود فایل pdf دانلود فایل word گروه اموزش پایه ... نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان رياضي با جواب نمونه سوالات ...
 • دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی ریاضی سال هفتم دبیرستان دوره اول از سایت درس آموز. دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه با پاسخ و جواب، دانلود نمونه سوالات امتحانات ریاضی ... در این بخش از وبسایت درس آموز، به یکی از ضروریات مورد نیاز دانش‎آموزان پایه هفتم دوره اول ... نمونه سؤالات فصل چهارم: هندسه و استدلال. pdf.
 • نمونه سوال امتحانی - ریاضی پنجم دبستان - آپارات

  www.aparat.com/v/U7sdn/نمونه_سوال_امتحانی_-_ریاضی_پنجم_دبستان
 • ۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - محمد نمونه سوالات انتهایی کتاب. به پنجمی ها توصیه می ... نمونه سوال امتحانی - ریاضی پنجم دبستان. از. محمد .... آموزش کسرها در کلاس چهارم. از موسسه ...
 • نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی. برای اشنایی دانش اموزان و دبیران با سوالات مهم. دانلود سوالات فیزیک پیش دانشگاهی با لینک مستقیم.
 • نمونه سوال چهارم جدید بهمن 93 - تبلیغات - اراک یوز

  smardan.pop98.ir/list/نمونه+سوال+چهارم+جدید+بهمن+93.html
 • ریاضی نمونه سوال امتحانی نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه خردادماه دانلود ... نمونه سوال بنویسیم نوبت اول کلاس چهارم(جدید)//سوالات فارسي هفته چهارم ديماه 93.
 • 158- نمونه سوالات ریاضی کلاس هفتم. ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٧ کلمات کلیدی: نمونه سوال کلاس هفتم. در این پست نمونه سوال تمامی درسها رو گذاشتم تا فعلا نمونه سوال نذارم. ریــــــاضیات ..... 22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟ الف) گوش دادن ب) ... فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم · فصل 3-اتم ها الفبای مواد.
 • دانلود نمونه سوال های امتحانی بهمن 93 پنجم دبستان تاریخ | ...

  search.jazab.in/.../دانلود-نمونه-سوال-های-امتحانی-بهمن-پنجم-دبستان-تار...
 • نمونه سوال های امتحانی چهارم دبستان برای بهمن ماه 93 - rss ..... دانلود نمونه سوالات ... برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه پنجم , boojari.تبسم خورشید - دانلود ...
 • دانلود سوالات امتحان نهایی دی 93 فیزیک چهارم دبیرستان ...

  radioyoungdownload.ir/دانلود-سوالات-امتحان-نهایی-دی-93-فیزیک-چ-2/
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوال های امتحانی چهارم ریاضی - کانون فرهنگی آموزش ... نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشورى درس فیزیک سال چهارم ... khorshidvand.blogfa.com/. ...... نمونه سوالات درس جغرافیا ترم2 کلاس چهارم رشته علوم انسانی پیش دانشگاهی.
 • در این بخش می توانید نمونه سوالات امتحانی ادبیات فارسی چهارم تجربی و ریاضی سال ... دانلود بارم بندي درس ادبیات عرب پیش دانشگاهی رشته علوم و معارف اسلامی ...
 • محترم ، نمونه سوالات امتحانی کلاس دوم ابتدایی در این پست قرار داده شد. به دلیل کمی سوالات ...... اطلاع دهید. نمونه سوالات امتحان ریاضی سال دوم راهنمایی. + نوشته ..... درس. لینک دانلود. حجم فایل ( kb ). 1. چهارم. بنویسیم - نوبت دوم. دانلود کنید. 402. 2. چهارم.
 • چهارم

  dhdj.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=85865
 • دانلود نمونه سوال امتحانی توصیفی: میان ترم: ریاضی- ... طرح درس چند پایه سوم (هنر) - چهارم (قرآن) - پنجم (تاریخ) ... اعدادزیررابه حروف بنویسید ( ریاضی چهارم دبستان ).
 • دانلود مجموعه نمونه سوالات امتحانی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی ...

  khanevadeha.com/دانلود-مجموعه-نمونه-سوالات-امتحانی-ری/
 • ۹ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - دانلود مجموعه نمونه سوالات امتحانی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی. در این پست ۲ نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه چهارم ابتدایی براتون قرار دادم امیدوارم ازش ...
 • ریاضی چهارم ابتدایی | بزرگترین وب بانک نمونه سوالات ...

  bank-soal.ir/category/مقطع-ابتدایی/4چهارم.../ریاضی-چهارم-ابتدایی/
 • نمونه سوالات ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی اعم از نمونه سوالات نوبت اول و نوبت دوم و المپیاد ها و آزمون های علمی ... نمونه سوال امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان + پاسخ.
 • نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی - بانک سوالات ششم

  www.bigbest23.ir/post/.../نمونه%20سوال%20ریاضی%20ششم%20ابتدای...
 • برچسب ها: دانلود نمونه سوال ریاضی پایه ششم، دانلود نمونه سوال نسبت و تناسب ششم ابتدایی، دانلود نمونه ... دانلود نمونه سوال ریاضی ششم (فصل اول تا چهارم) - شماره 2.
 • آموزش ریاضی دوم دبستان تصویری قیمت : ۱۳۹۰۰ تومان آموزش جامع و تصویری ریاضیات ... نمونه سوالات امتحانی هماهنگ پنجم ابتدایی مجموعه کامل نمونه سوالات هماهنگ کشوری پنجم ابتدایی از مناطق مختلف کشور به همراه پاسخ نامه تشریحی نمونه سوالات امتحانی کلاس پنجم مربوط به ۵ درس می باشند نمونه سوالات درس های تاریخ و ... کلاس چهارم ...
 • امتحان نهايي سال چهارم - کنکور

  konkur.in/category/final-exam/sal-4
 • برترین دبیر ریاضی استان کرمانشاه مبتکر روش های نوین تست زنی در درس ریاضیات .... قبل از ثبت نام حتما یک جلسه کلاس کنکور خودتونو به صورت رایگان از ما بگیرید تا ... بر چسب های : امتحانات نهایی سال چهارم دبیرستان دی 93, امتحانات نهایی پیش ... سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد ).
 • سوالات امتحان نهایی درس ادبیات فارسی سال چهارم (خرداد 92 )

  www.fera.ir/11613/سوالات-امتحان-نهایی-درس-ادبیات-فارسی-س.html
دانلود سوالات امتحان نهایی درس ادبیات فارسی سال چهارم (خرداد ۹۲ ) .... و دبیرستان نمونه دولتی · نمونه سوال پایانی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی · نکات درسی ...

 

 • سوالات امتحان نهایی درس ادبیات فارسی سال چهارم (خرداد 92 )

  www.fera.ir/11613/سوالات-امتحان-نهایی-درس-ادبیات-فارسی-س.html
 • دانلود سوالات امتحان نهایی درس ادبیات فارسی سال چهارم (خرداد ۹۲ ) .... و دبیرستان نمونه دولتی · نمونه سوال پایانی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی · نکات درسی ...
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانش آموزان پایه چهارم برای دریافت نمونه سوالات ریاضی به گروه کلاسی خود مراجعه ..... برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه پنجم , boojari.
 • نمونه سوالات امتحانی پایه چهارم ابتدایی - تست آزمون

  www.testazmoon.com/نمونه_سوالات_امتحانی_پایه_چهارم.../226.aspx
 • نمونه سوالات امتحانی علوم کلاس چهارم دبستان [بازدید:492]منبع:تست آزمون تست آزمون ... نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی [بازدید:193]منبع:تست آزمون تست ...
 • 90+ مورد - سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی 93 ...
  پایه اول
  پایه دوم
  پایه سوم
  ادبیات فارسی (1)
  ریاضی (2)
  حسابان.
  ریاضی (1)
  عربی (2)
  دینی (3).
 • دانلود سئوال و پاسخ امتحانات نهایی خرداد93 سال سوم و سال چهارم

  www.am2.khschool.ir/Articles/ViewArticle.asp?ID=78832
  با تشکر فراوان از شما امتحان دین وزندگی رشته ی ریاضی سال 93 بسیار عالی بود .... حتي يك هفته سر كلاس نرفتيم اما دبير اينقدر ماشالا بيخيال كه همچنان با اعتماد ب نفس حاضر شد ! .... پاسخ سوال 21 گزینه ب درس زبان فارسی پیش اشتباه است . ..... با تشکر از شما آقای حسن زاده جهت قرار دادن نمونه سوالات نهایی 93 اگر می شه سوالات زیر ...
 • سوالات صحیفه سجادیه پایه چهارم دبیرستان - صفحه اصلی

  gheseeeee.poiu.ir/list/سوالات+صحیفه+سجادیه+پایه+چهارم+دبیرستان.html
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانات نوبت اول درس دین و زندگی پایه های اول، دوم، سوم، و چهارم. تجزیه و ... نمونه سوالات فصل 1و2و3و4 ریاضی اول دبیرستان همراه با پاسخ سوالات فصل 1و2 .... دکتر حمیدی پور به بچه های امسال هم گفته همین سوالا تو امتحان میاد
 • ریاضی - سبزترین چهارم

  chekadedanesh.persianblog.ir/tag/ریاضی
 • جدید ترین پیش نویس کتاب های درسی پایه چهارم ابتدایی در سال 94-93 که از طرف دفتر ... پنجاه صفحه نمونه سوال ریاضی از تمامی فصل های کتاب ...... امتحان این قاعده :.
 • ۳ ساعت پیش - نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشورى درس فیزیک سال چهارم (پیش دانشگاهی) .... دانلود نمونه سوالات امتحان فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک + پاسخنامه دیماه .... دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس پیش دانشگاهی | انجمن علم آموز.
 • دانلود سوالات امتحان علوم پایه دندانپزشکی کرمان شهریور 93

  irannews9.faz20.com/.../دانلود+سوالات+امتحان+علوم+پایه+دندانپزشکی+...
 • سوالات متن درس چهارم علوم ... دانلود نمونه سوالات درس زبان هفتم(برای دانلود کلیک کنید)دانلود سوالات امتحانی زبان1 پايه ... دانلود سوالات علوم کلاس چهارم فصل انرژی .... دانلود نمونه سوالات عربی هشتم(اینجا)دانلود نمونه سوالات ریاضی پايه هشتم(اینجا)
 • نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان سعدی مطلوبی

  www.javanpatogh.ir/.../نمونه-سوالات-امتحانی-ریاضی-پایه-چهارم-دبستان...
 • سوالات ریاضی خردادماه سال 89 پایه چهارم دبستان نمونه سوالات درس جغرافیا چهارم دبستان سال1388 نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستان پنجره .
 • سوالات کاردانی 93 و فنی و حرفه ای 93 (پست تبلیغاتی) ... COM) به نقل از باشگاه خبرنگاران : آزمون دوره پانزدهم کارشناسی ارشد فراگیر 94 دانشگاه پیام نور در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه .... برنامه کلاسی پیام نور فسا | پیام نور فسا (دانشجویی): […] ... پیام نوراراک, نمونه سوالات درس مالیه بین الملل, برنامه کلاسی پیام نوراراک رشته ...
 • نمونه سوال زبان هشتم - بی تو سخته زندگی - فیندر بلاگ

  farzan139.finderblog.ir/list/نمونه+سوال+زبان+هشتم.html
 • برای دانش آموزان و همکاران عزیز دونمونه سوال ریاضی هشتم ، نوبت اول تهیه و درلینکهای زیر قرار دادم. ... این نمونه سوالات تستی که در آزمون نوبت اول همه دروس کلاس هشتم گرد آوری شده شامل سوالات متوسط و ... دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان هشتم ... نمونه سوال امتحانی از درس اول (زبان انگلیسی پایه هشتم ) در صورت نیاز به فایلهای صوتی ...
 • نمونه برنامه امتحانی نوبت دوم پایه های هفتم وهشتم - صفحه اصلی

  rasaa79.martiknews.ir/.../نمونه+برنامه+امتحانی+نوبت+دوم+پایه+های+هفت...
 • داشتن طرح درس روزانه ویک نمونه سوال امتحاني ریاضی هفتم وهشتم ترم اول (برای ... پايه ی اول شهریور نوبت دوم نوبت اول شماره درس 4 4 7 اول تا چهارم 2 5 پنجم وششم 2 4
 • www.verygoodstudent.blogfo.eom - صفحه اصلی - pic

  androidha.gallerypic.ir/list/www.verygoodstudent.blogfo.eom.html
 • ۲ روز پیش - نمونه سوال امتحانی درس ریاضی هشتم- دی ماه 93 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ... {دریافت کارنامه ی آزمون امدان بسیج کلاس هفتم} {دریافت کارنامه ی آزمون ... نمونه سوالات امتحانی درس چهارم ربان هفتم همراه با فایل صوتی نمونه سوالات امتحانی ...
 • نمونه سوالات ریاضی مهرماه چهارم دبستان - ویندوز فون

  winphone.best-fun.ir/نمونه-سوالات-ریاضی-مهرماه-چهارم-دبستان.html
 • ۲ ساعت پیش - ... سوالات چهارم ابتدایی. در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه ... ... نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان متن سوالات در ادامه مطلب. به نام خدا ... دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس اول از فصل اول ریاضی چهارم.
 • لینک مستقیم دانلود پاسخ ریاضی امتحانی کریم کرمی پایه ...

  newss-blogir.azar1.ir/.../لینک+مستقیم+دانلود+پاسخ+ریاضی+امتحانی+...
 • برای دریافت پیش نویس کتاب رياضي پايه نهم (فصل های ششم و هشتم) روی ... نمونه سوال امتحاني از درس اول (زبان انگلیسی پايه هشتم ) در صورت نیاز به فایلهای صوتی .... دانلود سریال جلال الدین با کیفیت بالاقسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم ...
 • دانلود نمونه سوال امتحاني شيمي ۳ به همراه پاسخنامه و جواب‌ها

  www.face-irani.ir/sargarmi/.../دانلود-نمونه-سوال-امتحاني-شيمي-۳-به-همر/
 • ۲ ساعت پیش - دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی‌۳ دی ماه ۹۰ رشته ریاضی و … ... نمونه سوالات امتحان نهایی درس شیمی ۳ (خرداد ۹۲). نمونه سوالات امتحان نهایی درس شیمی ۳ ... لینک زیر … شده: دانلود بخش شیمی کتاب غدیر(شیمی ۳) · حفاظت شده: نمونه سوالات کلاسی شیمی ۳ فصل … ... دانلود سئوال و پاسخ امتحان نهایی شهریور۹۳ سال سوم و چهارم.
 • نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان 90 91 - Sport

  sporttt.ir/نمونه-سوالات-امتحانی-درس-ریاضی-چهارم-دبستان.../tag-189076/
 • نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان 90 91-نمونه سوالات ریاضی پنجم ... نمونه سوال پنجم تاریخ ابتدایی90, بهترین نمونه های تست ریاضی کلاس پنجم ...
 • سوالات کتاب مبانی جامعه شناسی معرفت - دنیای اینترنت

  boxiaozui.com/list/سوالات+کتاب+مبانی+جامعه+شناسی+معرفت.html
 • تعداد سؤالات از کتاب علوم اجتماعی سال چهارم تفاوتی با کنکور سال قبل نداشته است. ... طبیعتا سوالات پایان ترم حول همین مباحث و نمونه سوالات خواهد بود (حدود 30 درصد از ... سوالات میان ترم برای درس بینشهای جامعه شناسی بینش جامعه شناسی 3 ... انسان شناسی: نمونه سوالات فصل 12/ خرین لیست نمرات کلاسی/ نکاتی در مورد امتحان پایان ...
 • 3mf.ir | دانلود پاسخ نامه ازمون پنجم مرات هشتم

  samare.3mf.ir/list/دانلود++پاسخ+نامه+ازمون+پنجم+مرات+هشتم.html
 • صومعه صرا :سه شنبه ازمون درس های عمومی نیم سال اول پایه سوم و چهارم ... کلاس سوالات پاسخ نامه 8/1 دریافت سوال دریافت پاسخ نامه 8/2 دریافت سوال .... دانلود تعداد دانلود : 7077نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماهتعداد دانلود .... نوشته های برچسب شده با : "نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم– دی ماه ۹۳ + پاسخنامه"
 • سوالات درس 17 اجتمائی هشتم | جستجو | پن پن

  panpan.ir/list/سوالات+درس+17+اجتمائی+هشتم.html
 • نمونه سوال جدید از فصول ریاضی هشتم / بانک سوالات ریاضی هشتم. نمونه سوالات ... بخش هفتم: سوالات امتحانی دی 91 zip file .... دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان هشتم
 • جواب ریاضی هشتم صفحه123 | جستجو | دانلود اهنگ

  acvo.biz/list/جواب+ریاضی+هشتم+صفحه123.html
 • دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم فصل اول تا فصل ششم. دانلود نمونه ... این روز ها دغدغه هر دانش اموزی قبولی درس ها از جمله رياضي در امتحانات و کسب نمره عالی است
 • سوالات 10 سال اخیر کنکور های سراسری و آزاد و سازمان سنجش. یک منبع کاملاً مناسب ... ویژه ی امتحان نهایی(فصل 4 حسابان و فصل سوم ریاضی 3 تجربی). نوشته یدکتر ...
 • جواب سوال های صفحه 104 کتاب علوم پنجم- ادب بلاگ

  parimas.adeb.biz/list/جواب+سوال+های+صفحه+104+کتاب+علوم+پنجم.html
 • 73 ععد سوال درس سواد رسانه ای که آقا ی جعفری زخمتش را کشیده و من گزاشتمش رو وبلگم . برای دیدنهر ... صفحه چهارم صفحه پنجم ... علوم تجربی هفتم دانلود نمونه سوال علوم تجربی هشتم از کل کتاب ... ۳- ریاضی و آمار مقدماتی (ضریب یك)، ۱۳۵ سوال با پاسخنامه .... نمونه سوالات امتحانــــــی اسفند ماه پایه پنجم ابتدایی مربوط به کلیه ی دروس.
 • يک درس ازاد در فارسي پايه هفتم - ویپاک

  digiseo.vipak.info/list/يک+درس+ازاد+در+فارسي+پايه+هفتم.html
 • اسلایدهای فصل چهارم كتاب ریاضی پایه هفتم (جبر و معادله) ..... _واحد وصال نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم هفتم - مدارس سرای دانش امتحان علوم هفتم مدرسه فتح المبین ...
 • بخشها: رشته ریاضی و فیزیک (45/59) ... اول دبستان (1/2). سوالات و اشکالات درسی چهارم دبستان ... در این بخش، نمونه سوالات امتحانی پایه ابتدایی، قرار داده میشود ...
 • نمونه سوال چهارم ریاضی

  www.goftavard.gq/tags/نمونه+سوال+چهارم+ریاضی/
 • نمونه سوال های امتحانی چهارم رياضي - کانون فرهنگی آموزش ... پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان - نمونه سوالات ریاضی - نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ، آموزشی و. ... تبسم خورشید - دانلود نمونه سوالات کلاس چهارم - آموزش ابتدایی.علمی.
 • سوالات امتحانی درس ریاضی فصل چهارم کلاس ششم 2 دبستان ...

  class-6.lxb.ir/.../سوالات%20امتحانی%20درس%20ریاضی%20فصل%20چها...
 • سوالات امتحانی درس ریاضی فصل چهارم کلاس ششم 2 دبستان شاهد 93 - نمونه سوالات و مطالب نکات مهم درسی پایه ششم.
 • سوالات امتحانی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی

  www.amuzgari.ir/tag/سوالات-امتحانی-ریاضی-کلاس-چهارم-ابتدا/
 • دانلود نمونه سوال ریاضی از پایه ی چهارم ابتدایی. از دبستان حضرت ابراهیم طبل / جزیره ی قشم. نوع فایل : pdf. حجم فایل : ۶۶ کیلو بایت. سرور پیکو فایل : download ...
 • ۲۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی ششم(اسفند ماه) .... دانلود روش تدریس ..... نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی چهارم دبستان مدارس سرای دانش. ... نمونه ...
 • ۶ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - امتحان ریاضی ششم تااخر فصل3 خانم کریمی کیا · امتحان ریاضی ششم ... دانلود نمونه سوال هدیه های آسمان پایه ششم (نوبت اول.9 درس اول) · آزمون تشریحی مطالعات ..... فصل سوم و چهارم ریاضی پایه دوم( دریافت فایل) · امتحان چهار فصل اول ...
 • ۲۰۰ سوال ریاضی چهارم ابت - صفحه اصلی

  digital-english.smweb.ir/list/۲۰۰+سوال+ریاضی+چهارم+ابت.html
 • سوالات درس نهم ،دهم و یازدهم مطالعات کلاس چهارم/نمونه سوال بنویسیم نوبت اول کلاس چهنمونه سوال های ... برای اینکه یک امتحان رياضي را به خوبی بدهیم باید چه کار کنیم؟
 • نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه ...

  patoghee.com/more/54108_15/نمونه-سوالات-امتحانی-ریاضی-پایه.html
 • ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان .... اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟
 • سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی - نوین فان

  www.novinfun.ir/web/5035/سوالات+امتحانی+علوم+چهارم+ابتدایی
 • برچسب‌ها: سوالات پایه چهارم ابتدایی , نمونه سوالات امتحانی؛ریاضی پایه ی سوم ابتدایی , جغرافی پایه چهارم . ... سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی به همراه جواب تشریحی . ... سوالات امتحانی علوم کلاس چهارم - آموزش ابتدایی پایه و پنجم و ششم حسن .
 • ۲۶ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه بهمن ماه .... سوالات درس علوم پایه چهارم دبستان توحید اسفند 92 نام ونام خانوادگی. .... نمونه سؤالات امتحانی زیست ...
 • سوالات ریاضی مهرماه چهارم ابتدایی - فایل دون

  filedoon.ir/سوالات-ریاضی-مهرماه-چهارم-ابتدایی.html
 • دانلود نمونه سوالات کلاس چهارم نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم ابتدایی. امتحان ریاضی چهارم ... نمونه سوال امتحانی درس علوم تجربی چهارم ابتدایی مستمر مهرماه. نمونه سوالات ...
 • 1133 دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی(2) - ...

  gohari.blogveb.com/.../291523-1133%20-%20دانلود%20نمونه%20سوالا...
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - دانلود سوالات درسی مدارس,1133 دانلود نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم ... بر چسب:سوالات کلاس چهارم ابتدایی , طرح درس ریاضی اول ابتدایی , طرح درس ...
 • ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحانی (ریاضی-پایه چهارم ابتدایی). آزمون علوم فروردین ماه. ارزشیابی فارسی فروردین ماه. ارزشیابی جغرافی درس های 10و11و12.
 • نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان

  generalha.ir › آموزش وپرورش › دبستان
 • ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ه‍.ش. - 1 پست
  به نام خدا سوالات ریاضی پایه چهارم دبستان سعدی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ ... آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟
 • درسی نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تمامی پایه ها - هرویان

  www.heraviyan.com/forum/showthread.php?...نمونه-سوالات-امتحانی...
 • ۱ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - 1 پست
  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول تمامی پایه ها ... فیزیک 1 نمونه اول نمونه دوم · ریاضی 1 · عربی1 · مطالعات ... سال چهارم «رشته ریاضی». معارف اسلامی.
 • نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستان ...

  ebnesina_salmas.pmcblog.com/.../نمونه%20سوالات%20کلاسی%20و%20ا...
 • نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستان ابن سینا - سلماس. ... بازی بادکنک ها برای آموزش ریاضی به کودکان – مبحث مقایسه کسرها · آموزش طرز ساخت ...
 • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - متن درس نوزدهم آزاد · نمونه ای از تکالیف ریاضی چهارم برای تعطیلات نوروزی · سوالات ... که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .
 • نمونه سؤالات ارزشيابي رياضي سال ششم ابتدايي - خانه

  www.amouzeshriazi.ir/...سؤالات.../290-نمونه-سؤالات-ارزشيابي-رياضي-...
 • ۱ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - توضیحات وتمرین های درس دوم ریاضی ششم- توسط جناب آقاي سيدجوادتزرقی ... فصل چهارم و پنجم رياضي ششم – توسط جناب آقاي حصيري- ناحيه شش مشهد مقدس ..... من کلاس ششم هستم که من امتحان های این سایت راچاپ کرده ونوشت ونمره های ...
 • نمونه سوالات اول ابتدایی - خبر ورزشی

  w.scnetca.org/post/نمونه-سوالات-اول-ابتدایی/
 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اول تا ششم ابتدایی سرباز معلم کاکی نمونه سوالات امتحانی کلاس ششم با پاسخ علمی. ... سوال سوالات درسی سوالات کنکوری جزوات سوالات اول متوسطه هفتم نمونه ... ریاضی دوره ابتدایی دوم چهارم و ششم به صورت حرفه ای توسط مدرس عالی ...
 • بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی ابتدایی،راهنمایی و ...

  www.iran-forum.ir › ... › معرفی سایت و وبلاگ و تبادل لینک
 • ۴ اسفند ۱۳۸۸ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحاني ریاضی دبیرستان نمونه سولات ... سوالات امتحانی علوم و ریاضی راهنمایی و دبیرستان نمونه ... نمونه سوالات درس حرفه وفن راهنمایی
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان - نمونه سوالات امتحانی ..... نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس چهارم درس اول و دوم سال1393 1-محله یعنی چه؟
 • دانلود سوالات المپیاد علمی پایه چهارم پنجم ششم ابتدایی ...

  book.sanjamusic.com/2015/03/01/دانلود-سوالات-المپیاد-علمی-پایه-چهارم/
 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات المپیاد علمی 92-91 پایه چهارم | آمادگی و دبستان . ... دانلود سوال ریاضی ویژه کلاس پنجم وششم ابتدایی(نویسنده :فرج اله) · دانلود سوالات ... لینک دانلود سوالات ..... نمونه سوالات امتحانی درس علوم ویژه ی دی ماه دوم دبستان.
 • بانک نمونه سوال امتحانی ابتدایی دبستان

  persian.csgoshop.org/9363-بانک_نمونه_سوال_امتحانی_ابتدایی_دبستا...
 • ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. - به کاملترین بانک نمونه سوالات امتحانی تمام دروس پایه های ابتدایی ... نمونه سوالات درس علوم :: ۱۳۸٧/٤/۱٩ ... ریاضی کلاس چهارم ابتدایی (نیم سال دوم). »
 • نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان نوبت دوم - ورزش

  www.ttoa.ir/نمونه-سوالات-ریاضی-چهارم-دبستان-نوبت-دوم.html
 • نمونه سئوالات دوره ابتدایی،مقالات آموزشی،کتابهای درسی،نمونه سوالات و تکالیف هفتگی، ... نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان متن سوالات در ادامه مطلب.
 • دانلود نمونه سوال امتحانی دین وزندگی فصل 7و8 چهارم ...

  irdlxco.orkki.org/.../دانلود+نمونه+سوال+امتحانی+دین+وزندگی+فصل+7و...
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی شامل 6 نمونه سوال کتاب جدید سال‌های نود و دو ... 1482نمونه سوال امتحاني درس ریاضی-ویژه خردادماه دانلود تعداد دانلود : 124724نمونه ...
 • نمونه سوالات ازمون برگزیده تیمز ریاضی علوم سال 92 پایه چهارم

  aylin-girl.orkki.org/.../نمونه+سوالات+ازمون+برگزیده++تیمز+ریاضی+ع...
 • نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات ... ابزار امبرای دانلود نمونه سؤالات رياضي آزمون تيمز (پايه های چهارم و هشتم)، روی لینک .... بخش هفتم: سوالات امتحانی دی 91 zip file
 • ۲۰ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. - نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان. نویسنده: .... مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟ ۳۱-وانت باری ۸ ...
 • نكات كليدي و مسائل مهم كتاب ، همچنين نمونه سوالات امتحاني در اين ويدئو سي دي ... مطالب مهم درسي ریاضی سال چهارم دبستان در يك كلاس درس شبيه سازي شده توسط سرکار ...
تکنیک تست زنی ریاضی کنکور,برنامه ریزی مشاوره ،دی وی دی آموزشی بهترین مدرس ... با پاسخ دانش آموزان سال چهارم دبیرستان رشته ی ریاضی فیزیک در درس هندسه . ... نمونه سوالات فیزیک سال اول فصل ۱ نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک ۱ سال اول ...

 

 

:: بازدید از این مطلب : 73529
|
امتیاز مطلب : 455
|
تعداد امتیازدهندگان : 146
|
مجموع امتیاز : 146
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 فروردين 1394 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
متن دلخواه شما